Våra oppositionsråd

Pernilla Tornéus

Pernilla Tornéus är sedan valet 2022 Kommunstyrelsens andra vice ordförande och ett av våra två oppositionsråd i Växjö. Innan valet var Pernilla ordförande för Nämnden för arbete och välfärd och dessförinnan ordförande för utbildningsnämnden. Pernilla är utbildad lärare och har arbetat i många år på högstadiet.

Pernillas prioriterade frågor är:

Växjö behöver en förstärkt arbetslinje.

Den arbetslinje som byggts upp i Växjö ska inte avvecklas utan utvecklas. Därför behöver vi fortsätta att utveckla Växjölöftet och se till att alla som kan och vill jobba har ett jobb att gå till. Vi behöver dessutom fortsätta att stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad genom fortsatta satsningar på SYV, yrkesutbildningar och entreprenörskap i skolan.

I Växjö ska barnens bästa alltid gälla

I Växjö ska vi alltid se till barnens bästa gäller i alla sammanhang. Inget barn ska hamna mellan stolarna och därför behöver vi jobba för ett utökat samarbete mellan myndigheter samt ta bort gränserna som uppstår myndigheter emellan. Växjös barn ska känna sig trygga med att de blir hörda i frågor som rör dem.

Växjö ska fortsätta ha ett gott näringslivsklimat och vara en kommun där nya företag vill etablera sig

Växjö ska genomsyras av ett gott näringslivsklimat med fokus på mer service och mindre krångel. Kommunen ska fortsatt stå för god service och det ska finnas ett gott samarbete mellan fristående aktörer och Växjö kommun.  För den som vill starta ett nytt företag ska det vara enkelt att etablera sig. Vi ska fortsätta uppmuntra eleverna i våra skolor att testa på att driva företag och alla som vill ska fortsatt kunna starta ett UF-företag under sin gymnasietid.


Anton Olsson

Anton Olsson är sedan valet 2022 andra vice ordförande i utbildningsnämnden och ett av våra två oppositionsråd i Växjö. Innan valet var Anton vice ordförande i byggnadsnämnden och ordförande för moderata ungdomsförbundet i Kronoberg. Anton är utbildad ekonom.

Antons prioriterade frågor är:

Växjö ska vara en trygg plats med ordning, reda och en fortsatt stark arbetslinje.

Växjö kommun ska vara en trygg plats för alla dess invånare. Här behöver vi ta krafttag för att motverka de krafter som bidrar till en känsla av otrygghet. Vi behöver fler ordningsvakter, mer belysning och fler kameror. Vi behöver fortsätta jobba med att äldre känner sig trygga med den omsorg de får och att våra barn känner sig trygga i skolan.

Det måste löna sig att arbeta och fler behöver gå från utanförskap till arbete. Vi behöver värna om Växjölöftet och fortsätta arbetet med att öka incitamenten för att få fler i arbete. Skolan ska ha en tydlig koppling till arbetslinjen och när man springer ut på studentdagen ska fler ha ett jobb att gå till dagen efter och fler ska ha kunskap om hur man kan bli egen företagare.

Växjö ska bli den bästa kommunen i Sverige när det kommer till företagsklimat och myndighetsutövning.

Det ska vara enkelt att vara och att bli företagare i Växjö kommun. Som företagare ska man få ett gott bemötande och mötas av bra service. Jag vill fortsätta jobba för minskat regelkrångel, låga avgifter och ett bättre företagsklimat i Växjö.

Växjös skolor ska ha ett tydligt kunskapsfokus och de unga som lider av psykisk ohälsa ska få rätt stöd i rätt tid.

Kunskapsresultaten behöver öka i Växjös skolor och för att det ska vara möjligt behöver lärarna ha goda förutsättningar för att utöva sitt arbete. Klassrummen behöver präglas av arbetsro och elevhälsan ska fortsatt stärkas för att den elev som är i behov av hjälp ska få det. Elevpengen behöver reformeras så att tidiga insatser prioriteras. Elever behöver få stöd så tidigt som möjligt i sin kunskapsutveckling för att inte hamna i ett utanförskap senare i livet. Jag vill fortsatt värna om att barn och föräldrar fortsatt ska kunna välja den förskola och skola som passar dem bäst och få möjlighet att vara just lärare.