mars 5, 2024

Motion om att systematisera arbetet med kommundoktorander

I samband med den nyligen genomförda högtidsveckan på Linneuniversitetet gavs flera tillfällen till
goda samtal med företrädare för akademin. Det är ingen tvekan om att såväl universitetet som
kommunen drar nytta av varandra och kan tillföra värden för våra respektive verksamheter, liksom
för samhället i stort.


Växjö Kommun har goda erfarenheter av samverkan med akademin i stort och Linneuniversitetet i
synnerhet. Kommunen har i samverkan med olika lärosäten anställt kommundoktorander som har
delat sin tid mellan en anställning på kommunen och en doktorandtjänst på något universitet. Detta
är en möjlighet som verkligen kan bidra till att uppnå de insatsområden som fastställts i den politiskt
beslutade plan för forskning och kunskapsutveckling – Växjö Kommun som lärande organisation, som
klubbades i kommunfullmäktige i april 2021:


3.1.3 Att utifrån identifierat behov samverka med lärosäten kring möjlig uppdragsutbildning eller
annan kompetensutveckling när den interna kompetensen behöver kompletteras med
forskningsbaserad kunskap.
3.1.4 Att se forskande medarbetare som en möjlighet att förstärka kopplingen mellan Växjö kommun
och akademi samt att medarbetarens kunskapshöjning kan tas tillvara för utveckling av
verksamheter.


Vad vi däremot kan konstatera är att det inte finns en systematik i kommunens agerande gällande
kommundoktoranderna. Det är i stort i hög grad beroende av enskild chef och rutinerna skiljer sig åt
mellan förvaltningarna. Exempel finns på att det saknas en plan för den forskande medarbetarens
fortsättning efter avslutade studier, och det riskerar att kompetens och gjorda investeringar går
förlorade. Om kommunkoncernen ska vara en seriös och attraktiv samverkansaktör och arbetsgivare
behöver det upprättas klara och tydliga riktlinjer för hanteringen av doktoranderna samt den
kunskap de besitter efter genomförd forskningsutbildning.


Även om förvaltningar så som exempelvis arbete och välfärd, utbildningsförvaltningen och
omsorgsförvaltningen använt sig av möjligheten att anställa kommundoktorander så är
möjligheterna oändliga när det gäller den breda kommunala verksamheten, där forskning verkligen
skulle gynna utveckling av metoder och beprövade insatser och fler behöver uppmärksammas på
möjligheten.


Med bakgrund av detta yrkar jag på att fullmäktige besluta:


att uppmuntra kommunens bolag och förvaltningar att anställa kommundoktorander


att fastställa koncernövergripande rutiner för hantering av kommundoktorander; såsom
behovsprövning, rekrytering, anställningsvillkor m.m.


att utreda vilka åtgärder som behövs för att öka attraktiviteten hos Växjö Kommun som arbetsgivare
och därmed öka sannolikheten att kommundoktorander fortsätter sin anställning efter avslutad
utbildning


Rene Jaramillo (M)
Ledamot Växjö kommunfullmäktige

Ta ställning och dela artikeln