mars 14, 2024

Motion om åtgärder för förbättrat företagsklimat

Växjö har haft en fallande trend. Särskilt kritiskt är variabler som kommunpolitikers attityder till företagande, kommunala tjänstemäns attityder till företagande, kommunens information till företagande, dialog med beslutsfattare och inte minst påverkan av brottslighet och otrygghet.

Framgångsrika kommuner kännetecknas av korta beslutsvägar och bra dialog mellan politiken, administration/myndighetsutövning och företagen. Av avgörande betydelse är också en kommunal målbild av att företagande och förståelse för företagande är en prioriterad fråga för kommunen som genomsyrar verksamheten.

Att förbättra företagsklimatet är inget man gör snabbt. Men många exempel från vårt land visar att det går att förbättra företagsklimatet genom tålmodigt arbete.

Vi föreslår tre konkreta åtgärder.

Att              Kommunen tar fram en tydlig målbild av att företagande är viktigt och en prioriterad fråga i relevanta styrande dokument.

Att              Kommunens politiker ges någon form av ”fortbildning” i företagandets villkor och förutsättningar.

Att              Kommunens medarbetare som främst arbetar med myndighetsutövning ges samma kunskap.

Bo Frank      Lars-Göran Svensson

2023-10-10

Ta ställning och dela artikeln