juli 1, 2023

Motion angående fortsatt samarbete med insamlingsstiftelsen Växjö Charity och projektet

Projektet Trygga har sitt ursprung som en del av Växjö Charity och startades för att
man ville öka vuxnas närvaro bland ungdomar för att möta otrygghet och brottslig
verksamhet. Växjö kommun har sedan 2021 ett avtal med Växjö Charity och
projektet Trygga som löper på tre år. Syftet är att stärka det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet för ungdomar i kommunen. Växjö kommun bidrar med två
mkr per år och Växjö Charity bidrar med tre mkr i insamlade medel från näringslivet
per år.


I den utvärdering och rapport som Sweco utarbetat om verksamheten konstateras att
de insatser som Trygga står för i hög grad bidrar till att stärka tryggheten och det
brottsförebyggande arbetet i Växjö. Insatserna kompletterar polisens, väktarnas och
fältassistenternas på ett bra sätt så att dessa kan fokusera på sina respektive
kärnuppgifter. Trygga deltar i den så kallade tisdagsgruppens veckomöten och bidrar
där till en förbättrad nulägesbild och blir dessutom ett verktyg för att stärka åtgärder
kopplade till tisdagsgruppens arbete.


Även i samtal med företrädare för kommunpolis och fältverksamhet bekräftas bilden
av att Trygga utför ett värdefullt arbete med sitt nätverk och i kontakter med
ungdomar i skolor och på gator och torg. De som på uppdrag jobbar för Trygga är
välutbildade personer med vana och kompetens att kommunicera med människor, till
exempel inom fritidsverksamhet och psykiatri.


Swecos utvärdering pekar på viktiga och positiva insatser som utförs av Trygga som
uppskattas av ungdomarna, polis och fältassistenter. Samverkan mellan kommunen
och näringslivet stärker engagemanget och samarbetet i samhället för att
tillsammans i partnerskap verka för trygghet och brottsförebyggande arbete i Växjö.
Att förvalta en sådan samverkan är viktigt och skapar ett mervärde, vilket också
framhålls i Swecos rapport.


Förutom att Trygga är ute på främst kvällar och helger bland ungdomar, finns man
även ute på gymnasieskolor och ska också börja vara på högstadieskolor där man
gjort upp med respektive rektor och tagit fram gemensamma arbetsdokument för
verksamheten. Man är beredd att starta ”det tredje benet” och flera stora och mindre
företag har anmält intresse av att ta emot praktikanter viket ytterligare skulle förstärka
samarbetet mellan kommunen och näringslivet.


I sin rapport efterlyser Sweco en fortsatt långsiktighet i projektet. Samtidigt saknar
företrädare för Trygga att kommunen inte mer lyfter fram Tryggas insatser, som flera
aktörer efterfrågar och andra kommuner är nyfikna på. Mer positiv feedback från
kommunledningen skulle vara positivt för att näringslivet fortsatt ska vara
intresserade av partnerskapet med Växjö kommun.


Med anledning av ovanstående yrkar vi


att Växjö kommun på ett positivt sätt uppmärksammar Trygga och i lämpliga
sammanhang lyfter fram det goda arbete som utförs bland ungdomar i
kommunen


att Växjö kommun tar initiativ för att planera för ett fortsatt avtal med Växjö
Charity och Trygga i syfte att fortsätta utveckla de trygghetsskapande
insatserna för ungdomar i Växjö


Suzanne Frank (M)
Per-Olof Hjälmefjord (KD)
Ola Sennehed (L)

Ta ställning och dela artikeln