april 4, 2024

Motion angående att utreda möjligheten att starta en akutskola

Det senaste året har regeringen gjort stora satsningar på akutskolor. En akutskola, även kallat för jourskola, är en skola där en elev som stör eller hotar andra elevers trygghet och/eller studiero, kan placeras i upp till fyra veckor. Utöver att på så sätt värna om tryggheten för skolans övriga elever, så får även eleven som placeras på akutskolan möjlighet att fortsätta sin utbildning. Under tiden genomför även den ordinarie skolan utredningar kring vilka stödinsatser som krävs för att möta eleven på bästa sätt och säkra tryggheten för de andra eleverna på skolan. Detta ska inte förväxlas med återvändarskola utan akutskola är ett redskap för att öka tryggheten och studieron i klassrummen. 

När en elev på gymnasienivå idag hotar andra elevers trygghet och studiero finns en möjlighet att stänga av eleven från skolan. Detta görs av utbildningsnämnden flera gånger per år och vid en sådan avstängning förblir eleven hemma under tiden som skolan tar fram åtgärder för vilka stödinsatser som behövs för att trygga skolgången både för eleven i fråga, men även för andra elever på skolan. Om Växjö kommun hade gjort som många andra kommuner i Sverige hade de eleverna kunnat vara på en akutskola under tiden åtgärderna togs fram. För den elev som idag är avstängd från skolan finns en stor risk att hamna i ett större utanförskap och då blir vägen tillbaka till en lyckad skolgång längre. Akutskola blir ytterligare ett redskap som kan användas för att dels stötta enskilda elever men också för att öka tryggheten och studieron i klassrummen.

Möjligheten att placera en elev tillfälligt på akutskola skulle även kunna bidra till tryggare grundskolor där alla elever får den utbildning de har rätt till, både för de klasskompisar som idag känner sig otrygga i skolan och för eleven som placeras som får större möjlighet att få det stöd i skolan som hen har rätt till.

Under 2023 avsatte regeringen 50 miljoner kronor för bidrag till akutskolor och under 2024 höjdes statsbidraget till 100 miljoner kronor. Förra året fick 51 kommuner och 4 fristående huvudmän ta del av stadsbidraget, men Växjö kommun fanns inte med bland dem. Vi behöver hitta fler vägar för att möjliggöra en trygg skolgång för alla elever och säkerställa att alla elever får det stöd de har rätt till.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

att               Växjö kommun utreder möjligheten att införa en akutskola

att               utredningen redovisas innan 2024-09-31 så att möjligheter finns att båda ansöka om eventuella statsbidrag i god tid och att få med ett inrättande av akutskola i 2025 års budget             

Anton Olsson (M)

Ta ställning och dela artikeln