maj 24, 2023

Därför är inte sommarlovslunch rätt väg att gå

Den senaste tiden har frågan om att servera lunch till skolelever även under sommarlovet lyfts av Socialdemokraterna på såväl nationell som lokal nivå. Under tisdagens Servicenämnd i Växjö kommun lyftes ett förslag om att servera 450 lunchportioner om dagen under fyra veckor av sommarlovet till elever som idag går på kommunala skolor. Allians för Växjö var med och röstade ner förslaget. Vi moderater valde att gå emot förslaget av flera anledningar:

1. FINANSIERING

Vänsterstyret förslog att finansieringen för sommarluncherna skulle tas från den nuvarande budgeten. Inflationen påverkar naturligtvis också kommunens kostnader. Genom att använda medel från den befintliga verksamheten finns det en risk för försämrad kvalitet under kommande termin.

2. TRÄFFSÄKERHET

Vänsterstyret förväntar sig att 450 portioner ska tillagas på nio skolor varje vardag under fyra veckor. Det är otydligt hur vänsterstyret har kommit fram till den här volymen eftersom ingen undersökning har genomförts. Förslaget är för brett för att vara träffsäkert. Vad vi vet har det inte heller inkommit 450 orosanmälningar kring att vuxna i barnens närhet känner en oro för att de kanske inte får tillräckligt med mat. För om man som vuxen tror att ett barn i sin närhet inte får tillräckligt att äta behöver man göra en orosanmälan för att familjen i fråga ska kunna få den hjälp de behöver. Vidare har många elever inte möjligheten att ta sig till skolorna på egen hand, särskilt barn från landsbygden. Förslaget skulle dessutom enbart vända sig till elever i de kommunala skolorna. Föräldrars ekonomi avgör inte av vilken skola man går på och för oss moderater är det viktigt att de förslag som tas fram kan hjälpa de som är i mest behov av det, oavsett vilken skola de går på.

3. ANSVARSFRÅGA

Det är viktigt att klargöra att de föreslagna sommarluncherna för eleverna kommer att ätas på skolan. Det uppstår dock en fråga kring vilka som kommer att vara ansvariga för de elever som eventuellt inte går på skolan under sommarperioden. Det finns en osäkerhet kring hur detta ska hanteras och vilket ansvar som ligger hos skolan och eventuella vårdnadshavare.

4. MATSVINN

Eftersom det inte finns någon undersökning som ligger till grund för att 450 elever kommer att äta lunch varje dag, kan vi inte utesluta risken för matsvinn. Matsvinn bör minska, inte öka. Mat ska hamna i magen, inte i soptunnan.

Moderaterna är medvetna om att det är tuffa tider ekonomiskt för många familjer. Därför har TIDÖ-partierna bland annat höjt och förlängt det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag. Om vårdnadshavare eller föräldrar inte har ekonomi till att köpa mat till sina barn så finns det möjlighet att söka ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd riktar sig tydligt till kommuninvånare med ekonomiska svårigheter, där man bland annat kan få stöttning med inköp av livsmedel. Givetvis ska inget barn behöva gå hungrigt under sommarlovet, men vi tror inte att gratis sommarlunch under ett begränsat antal dagar, som dessutom helt saknar underlag för hur behovet ser ut är rätt väg att gå.

Benjamin Stynsberg (M) Gruppledare för Moderaterna i Servicenämnden

Anton Olsson (M), Oppositionsråd och 2:e vice ordförande i Utbildningsnämnden

Suzanne Frank (M), 2:e vice ordförande i Nämnden för arbete och välfärd

Ta ställning och dela artikeln