mars 15, 2023

Förslag för en trygg välfärd där fler går från utanförskap till egen försörjning

Växjö ska fortsatt ha på en trygg välfärd där fler går från utanförskap till egen försörjning.

Under Blågrönas styre har Växjö satts på kartan då många kommuner i Sverige tagit efter konceptet med Växjölöftet. Vi i allians för Växjö går nu fram med flera förslag för att fortsätta det viktiga arbete som gjorts för ett samhälle där alla behövs och ingen lämnas utanför:

En fortsatt tydlig arbetslinje. Vi vill ha en fortsatt tydlig arbetslinje för att möta våra utmaningar med integration, otrygghet och en mer hållbar samhällsutveckling. Civilsamhället, föreningslivet, näringslivet och organisationer är viktiga funktioner i samhällsutvecklingen och vi vill hitta former för att kunna samverka på ännu fler och bättre sätt.

Fortsatta satsningar på Växjölöftet. Växjölöftet innebär viktiga insatser för att alla ska känna sig delaktiga i samhället och bidra efter bästa förmåga. Extra fokus ska läggas på utrikesinfödda kvinnor med låg eller ingen utbildningsbakgrund och de som står långt från arbetsmarknaden. I Växjö ska ambitionen vara hög för en framgångsrik integration och deltagandet i samhällsorientering, svenskundervisning och utbildning ska öka för att nå målen.

Intensifiera samverkan mellan myndigheter och civilsamhället för barnens bästa. Barn föds med olika förutsättningar. Barn i utanförskap ska kunna erbjudas goda livschanser. Socialtjänsten är den yttersta garanten för det. Att barn ärver dåliga skolresultat, arbetslöshet och bidragsberoende av sina föräldrar måste motverkas. Vi vill intensifiera samverkan med andra myndigheter och civilsamhället för att uppnå barnens bästa i alla lägen.

Satsa mer på tidiga insatser och förebyggande arbete. Detta måste alltmer prägla våra sätt att arbeta i nämnden för Arbete och välfärd. Att tidigt möta utanförskap, dåliga uppväxtvillkor och dålig hälsa ger människor ökade möjligheter att klara sin försörjning och ekonomi. Vi vill se till att de barn som finns i utsatthet får hälsokontroll och hälsosamtal samt stärka föräldrastödsarbetet. Fler skolsocionomer för att stärka barns och ungdomars skolnärvaro och en bra psykisk hälsa.

Stärk Växjölöftet ung för att dämpa ungdomsarbetslösheten. Vägen in i vuxenlivet ska inte behöva börjas i bidragsberoende. Krav är att bry sig. I ett varmt och humant samhälle glöms inte människor eller göms i utanförskap. Vi står på människans sida mot ett bidragssystem som försvagar drivkrafter.

Sommarjobbsgaranti för alla gymnasieungdomar som söker dessa jobb. Fortsätta satsa på krav och morötter så att alla elever som behöver få godkänt i svenska och matematik deltar aktivt i två veckors sommarskola innan sommarjobb.

I Växjö kommun har det med hjälp av våra fantastiska medarbetare gjorts stora insatser för en tryggare vardag, för våra barn och unga och för ett samhälle där fler gått från utanförskap till arbete. Ovanstående förslag tycker vi är viktiga för att vidareutveckla det goda arbete som görs.

Suzanne Frank (M), 2:a vice ordförande Nämnden för Arbete och välfärd

Per Olof Hjälmefjord (KD)

Ola Sennehed (L)

Ta ställning och dela artikeln