Växjölöftet höjer kvalitet och resultat

Växjö kommun är skyddat från misskötsel av vuxenutbildningen genom noggrann uppföljning, möjlighet för eleverna att välja bort dåliga anordnare och en ersättningsmodell som är baserad på hur väl anordnarna lyckas få de studerande att tillgodogöra sig kunskap, skriver Oliver Rosengren (M), Iréne Bladh (M), Tor Lejdfors (M) och Pia Philipsson (M).

Integrationsproblemen kräver nya och nytänkande reformer. Vuxenutbildningen är en viktig pusselbit för att möta arbetsmarknadens utmaningar; omställning mitt i livet för att kunna förlänga arbetslivet, andra chansen för de som inte klarat skolan, och en första chans för nyanlända som saknar utbildning, är alla viktiga uppgifter som behöver en modern vuxenutbildning.

Nämnden för arbete och välfärd har under mandatperioden haft ett högt reformtempo. Växjölöftet Vuxenutbildning är en av de största förändringarna som genomförts. Efter ett gediget utredningsarbete, remisser till berörda och experter, dialog med forskare, personal och studerande, införde vi en arbetsmarknadsstyrd auktorisationsmodell med resultatbaserad ersättning. Det innebär att utbildningarna ska leda till jobb, att alla som når kvalitetskraven får erbjuda vuxenutbildning till Växjöborna och att ersättningen betalas ut när de studerande tillgodogör sig kunskap.

En extern granskning av revisionsbyrån PwC ger Växjölöftet Vuxenutbildning godkänt på alla delar:

1) Kvalitetskontrollen av utbildningsanordnarna som ansöker om auktorisation är tillräcklig.

2) Rutinerna för uppföljning av anordnarna är fullgoda.

3) Utbudet av utbildning möter arbetsmarknadens efterfrågan. Vi har i dag 22 utbildningsanordnare som möter hundratals studerande Växjöbor varje dag.

Kommuner med sämre fungerande vuxenutbildning eller dålig kontroll på upphandlingar kan hamna i en sådan situation som visades i Kalla Fakta den 5 februari, där det framkom att en utförare i Stockholm misskött sig för att få högre ersättning. Växjö är skyddat från det med noggrann uppföljning av anordnarna, möjlighet för eleverna att välja bort dåliga anordnare och en ersättningsmodell som är baserad på hur väl anordnarna lyckas få de studerande att tillgodogöra sig kunskap. Det är enkelt att följa upp och hålla ordning på.

Resultatersättningen står på lärarnas sida, eftersom utbildningsanordnare som inte sätter in rätt eller tillräckliga resurser för att lärarna ska ha goda förutsättningar att ta de studerande framåt i utbildningen inte heller får ersättning. Läraryrket är ett legitimationsyrke och betygssättning är myndighetsutövning. Vi behöver ha förtroende för att lärarna följer sin yrkesheder i det uppdraget. Även auktorisationen står på lärarnas sida, eftersom en mångfald av anordnare också innebär en mångfald av arbetsgivare och ökad konkurrens om arbetskraften. Forskning visar att det bidrar till högre löner.

Växjölöftet Vuxenutbildning väcker stort intresse i kommunsverige och kommer stå förebild för många lokala reformer av detta viktiga ansvarsområde för kommunerna under nästa mandatperiod. Här har Växjö återigen tagit ledartröjan – med goda omdömen från externa granskare.

Oliver Rosengren (M), Iréne Bladh (M), Tor Lejdfors (M), Pia Philipsson (M)

Nämnden för arbete och välfärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × 5 =