Fler bostäder och fossilfri kommun

Hela Växjö kommun ska växa på ett hållbart sätt. Bostäderna behöver bli fler och byggas energieffektivt. Det ska vara enkelt att bo på en plats och jobba på en annan, därför är det viktigt att arbetspendlingen fung- erar smidigt. Växjö ska bli en modern cykelstad med säkra cykelvägar. Samtidigt behöver många ta bilen, och det är viktigt att det är enkelt att hitta parkering.

  • Bostäder för alla i hela kommunen. Det byggs nya bostäder runt om i hela kommunen i blandade upplåtelseformer. Överreglering och utdragna överklaganden försvårar och fördyrar byggandet. Lokalt jobbar vi för korta handläggningstider och hög service för bygglov.
  • Förebild för träbyggnation och rena sjöar. Tack vare politisk priori- tering, ny forskning och samarbete med näringslivet är Växjö ledande inom modern, miljösmart trähusbyggande. Sjörestaureringen förbätt- rar miljön och höjer värdet på sjönära mark.
  • Koldioxidfritt Växjö 2030. Kommunen har långsiktigt prioriterat miljö- och klimatfrågor och ska vara koldioxidfri 2020. Grön avfallshantering och elektrifierade stadsbussar är två sätt att hjälpa Växjöborna att göra klimatsmarta val.