En kunskapsskola för alla

Grunden för ett rättvist samhälle där alla kan komma till sin rätt, oavsett bakgrund, är en kunskapsfokuserad skola som ser alla barn. Lärarna ska ha hög status och det ska vara studiero i skolan. Otrygghet, oordning och brist på lärarledd undervisning drabbar särskilt elever från studie- ovana hem.

  • Trygghet och studiero. Lärarnas tid ska kunna ägnas åt undervis- ning. Ökad fysisk aktivitet utanför lektionstid kan minska stöket i klassrummet. Lärarnas befogenheter ska vara tillräckliga för att garan- tera en lugn och trygg skolmiljö
  • Storsatsning på elevhälsa. Växande psykisk ohälsa kräver åtgärder. Vi har kraftigt utökat budgeten för elevhälsan och stärkt upp med nya kompetenser. Vårdval BUP kommer korta köer och öka tillgänglighe- ten för de som behöver mer hjälp.
  • Alla ska komma till sin rätt. Ett kompetenslyft genomförs med all personal om att förstå och bemöta barn och unga med neuropsykia- triska diagnoser. Skolmiljöerna ska analyseras utifrån att inte försvåra för elever med särskilda behov.