Vattendirektivet försämrar för vår miljö

Växjö är platsen vid sjöarna där vägarna möts. Det finns hundratals sjöar och vattendrag som bidrar till kommunens attraktivitet och trygga vattenförsörjning. Vi har sedan 1970-talet varit en föregångskommun i hållbarhetsfrågor och inte minst när det gäller sjörening. Det ska vi vara stolta över och värna, men så som vattendirektivet är utformat i svensk lag ställs våra vatten obönhörligt över andra mål och kommer i vägen för fortsatt hållbar utveckling

Den väg Sverige har valt att gå ser inte helheten, utan drar direktivet till det yttersta utan att till fullo nyttja de undantag som är möjliga i vattendirektivet. Det gör att vi låser in oss i ett system där vattenkvaliteten inte får ha spår av mänsklig påverkan och samtidigt ställs över andra miljömål. Detta stoppar en hållbar samhällsutvecklingen. Växjö växer och fler invånare innebär en ökad belastning på exempelvis våra reningsverk. Hur ska detta kunna hanteras? Hur ska innovativa företag kunna växa fram?

Tolkningen av vattendirektivet riskerar att försämra våra regionala samarbetsförutsättningar, exempelvis Alvestas möjlighet att ansluta avloppsvattnet till Sundet. Om Alvesta tillåts ansluta sitt reningsverk till Sundet vattenkvaliteten bättre i Salen, kanske ökad påverkan i Norra Bergundasjön men helheten nedströms i Mörrumsån kommer bli bättre än med Alvestas gamla reningsverk.

Växjö kommuns tillväxt riskeras när nya bostadskvarter, företagsetablering och industrier hindras från att växa då regelverket inte tar ett helhetsgrepp kring miljöutmaningar och samhällsutveckling. Målen för vattnet behöver nås i symbios mellan fortsatt hållbart samhällsbyggande, i samspel med andra samhällsmål och miljöarbetet. 

I Sverige råder det s.k. försämringsförbudet, dvs att ett vattens status inte kan försämras ens på kvalitetsnivå. Två problem med detta är dels att den som redan har tillstånd och släpper ut föroreningar kan i princip fortsätta så länge det är inom deras tillstånd. Dels är det ett problem att bedöma varje vattenförekomst som en egen enhet där alla är lika viktiga, i stället för att se helheten och om det påverkar Åsnen eller havet.

Implementeringen av vattendirektivet behöver revideras för att kunna hantera intressekonflikter i stället för att verka kontraproduktivt. Orimlig hänsyn tas till direktivet när vi samtidigt har ett brådskande behov av att lösa flera stora miljöutmaningar. Frågan bör lyftas och belysas på både EU- och riksdagsnivå. Vi kräver därför att regeringen ser över vattendirektivet utifrån dessa punkter:

  • Vattendirektivet är för komplicerat och detaljerat implementerat i Sverige. Det behöver ses över i grunden så att det går att tillämpa i praktiken.
  • Det saknas avvägningsmöjligheter för att balansera kraven i vattendirektivet mot andra samhällsmål, som byggande av god stadsmiljö, viktiga miljökrav och klimatmål.
  • Utnyttja ventilen till fullo att använda undantagen vid klassificering av vatten. Sverige är bland de sämsta i Europa på att använda de undantag som vattendirektivet möjliggör.

Växjö kommun är starkt beroende av ett mer nyanserat och balanserat förhållningssätt till vattendirektivet. Vi har visat att tillväxt och effektivt miljöarbete går hand i hand och det ska vi fortsätta göra.

Anna Tenje
 (M), Ordförande i kommunstyrelsen i Växjö

Andreas Olsson
 (C), Vice ordförande i kommunstyrelsen i Växjö

Sofia Stynsberg (M), 
Ordförande i tekniska nämnden i Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × 5 =