Strategiskt arbete ger effekt och höjer elevernas skolresultat

Blågröna Växjö har under de fyra senaste åren arbetat strategiskt och djupgående för att vända trenden för skolresultaten på vår kommuns skolor. Det är därför särskilt glädjande att kunna visa Växjöborna att gymnasiebehörigheten idag är den högsta på fyra år och ökar till 83,1 %.

När det genomsnittliga meritvärdet nu ökar, ser vi att pojkarna svarar för en stor resultatförbättring. Det syns även tydligt att allt fler elever når kunskapskraven i alla ämnen. Det är resultatet av fyra års intensivt arbete där vi genomfört satsningar för;

– Förbättrad likvärdighet och ökad måluppfyllelse för barn och elever.

– Fler riktade insatser till nyanlända genom att utöka elevernas tid för svenska och förstärka möjligheterna till studiehandledning på modersmål

– Tidiga och förebyggande insatser, elevhälsan är central för elevers måluppfyllelse.

En av de särskilt lyckosamma satsningarna är ”resultaten i fokus” som särskilt riktar sig till eleverna på högstadiet för att förbättra elevernas undervisning och lärande. Skolorna följer kontinuerligt resultaten på elev/klass och skolnivå för att kunna förbättra resultaten. Andra satsningar är; lovskola, erbjuda elever fler ingångar till gymnasieprogram och obligatorisk förskoleklass.

Resultatet av vidtagna åtgärder talar för sig själv. När eleverna i år når 83,1 procent och det högsta värdet för gymnasiebehörigheten på fyra år, innebär det en ökning med 4 procentenheter. Samtidigt kan vi se att skillnaderna i resultaten mellan flickor och pojkar minskar. Det beror framförallt på att pojkars meritvärde har ökat.

Dessutom ökar andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen med fem procentenheter och nu når 72% av eleverna målen. Även om vi nu tydligt kan se att trenden vänt och utveckling är mycket positiv, vill vi betona att det finns fortsatta utmaning för att resultaten ska fortsätta öka.

Därför vill vi fortsätta att förstärka barn- och elevhälsa med fler professioner och arbeta förebyggande via barnens bästa i Växjö/Kronoberg i samverkan med andra förvaltningar och myndigheter. Men även under kommande år;

– Successivt tillföra medel om 40 miljoner per år till skolan, i syfte att höja undervisningsdelen i elevpengen.

– Satsa 15 miljoner för att utveckla befintlig personals behörighet och kompetens.

– Samt starta sommarskola på gymnasiet som en del i Växjölöftet sommar.

Framtiden är ljus, men tydligt ledarskap behövs. Med 2019 års budget tilldelar Blågröna Växjö 140 miljoner i ökat anslag, för genomförande av ett batteri av strategiska åtgärder. Ett hållbart Växjö, börjar i skolan.

Utbildningsnämnden för Blågröna Växjö
Pernilla Torneus (M), Stefan Bergström (L), Margareta Jonsson(C), Magnus Folcker (MP) & Olle Sandahl (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × 5 =