Stärkt krisberedskap i en osäkrare omvärld

Det är med växande oro som vi dag för dag ser hur säkerhetsläget i vår omvärld förvärras. Ryssland hotar Ukrainas suveränitet och har samlat soldater vid gränsen som står redo att agera. Dessutom har Ryssland ställt helt orimliga krav på en ny europeisk säkerhetsordning. Krav som skulle omöjliggöra både Sveriges och Finlands möjlighet att bli medlemmar i Nato i framtiden. Säkerhetsläget i Sveriges direkta närområde har kraftigt försämrats och är nu sämre än på flera årtionden.

Det försämrade läget är i förlängningen inte bara en fråga för nationell politik, utan även regional och lokal. I Växjö kommun har vi under lång tid arbetat för att stärka vår kommunala krisberedskap tillsammans med civilsamhället. Syftet är att vi ska vara bättre förberedda att möta alla former av kriser; från naturkatastrofer till pandemier och ett potentiellt hot mot rikets suveränitet. Mycket har gjorts och arbete pågår, men jag inser också att det finns ännu mer som behöver göras. Våra verksamheter måste kunna leverera och fungera trots att elen inte fungerar, personal har svårt att komma till jobbet eller system ligger nere.

Sveriges kommuner och regioner kan göra mycket, men behöver också nationellt stöd, samverkan och stärkt finansiering för att stärka krisberedskapen.

Nationellt har Moderaterna krävt ett omedelbart resurstillskott till försvaret. Vi vill i ett första steg att försvaret omgående ska förstärkas med tre miljarder kronor för 2022. Att tillföra resurser nationellt redan nu är viktigt för att kunna anskaffa ammunition, mängdmateriel, reservdelar och mer personal men framförallt för att vi ska kunna satsa på det civila försvaret inklusive cybersäkerhet. Jag hoppas att S-regeringen hörsammar våra krav för totalförsvaret behöver stärkas på både kort och lång sikt och tempot behöver öka för att stärka upp både de nationella, regionala som lokala förutsättningarna. Helheten bygger styrka och beredskap, inget är starkare än sin svagaste länk därför behövs åtgärder både i det militära och civila försvaret.

Den civila beredskapen och cybersäkerhet lokalt är inte bara viktigt i händelse av krig. Det har Växjö fått erfara från både lokala översvämningar, snöoväder och vinterstormar. Vi behöver generellt sätt vara bättre rustade men pandemin och det förvärrade säkerhetsläget har satt vårt lokala arbete i ny dager och jag ser därför ett behov av att bättre rusta våra kommunala verksamheter i händelse av kris eller krig här och nu och på lång sikt. Vi behöver också utreda och bedöma vilken beredskapsnivå vi bör ligga på givet de nationella rekommendationerna. Jag har därför som ordförande i kommunstyrelsen gett kommunchefen två uppdrag:

• Våra förvaltningar och bolag får i uppdrag att se över sina verksamheter, för att identifiera svagheter och vidta åtgärder för att skapa en ännu mer robust och motståndskraftig verksamhet i händelse av kris eller krig.

• Säkerhetsavdelningen ges i uppdrag att utifrån de nationella riktlinjerna utreda vilken beredskapsnivå Växjö kommun bör ligga på utifrån de nu gällande rekommendationerna. I dagsläget gör Sveriges kommuner på väldigt olika sätt.

När vi bygger våra verksamheter och bolag mer robusta stärks kontinuitetshanteringen genom att vi förebyggande övar och planerar för att upprätthålla våra olika verksamheter på en så hög nivå som möjligt även i de svåraste och mest utmanande situationer. Förenklat sagt: Alla behöver en plan B för sin viktiga verksamhet. Vi måste vara förberedda när det oväntade inträffar annars är vi oförberedda.

Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tjugo + tretton =