Skriv om regelverk som hindrar nya bostäder

Växjö kommun har under flera år arbetat hårt för att bygga mer för vår ökande befolkning och det har vi gjort tillsammans med privata byggherrar.

Under 2018 var vi en av de kommuner som byggde mest i Sverige. Trots detta ser vi att behovet av nya bostäder med olika boendeformer är fortsatt hög i vår kommun.

Bostadsbristen är en komplex fråga att lösa och slår hårt mot enskilda i behov av bostad, samtidigt som den hämmar tillväxt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför viktigt att vi fortsätter arbeta aktivt för att fler bostäder byggs i snabb takt och till en rimlig kostnad.

Växjö är platsen vid sjöarna där vägarna möts. Det är en talande beskrivning över hur vår kommuns vackra landskap ser ut, från Jät i söder till Lammhult i norr. Men i det vackra finns också en av våra stora utmaningar när det kommer till Växjö kommuns framtida bostadsproduktion och utveckling av viktig infrastruktur.

SKL (Sveriges Kommuner & Landsting) har nyligen presenterat en enkät som sätter fingret på vår utmaning och visar på att vi inte står ensamma när vår kommuns bostadsbyggande och tillväxt hämmas av fyrkantiga regelverk som inte är skrivna för sin tid. SKL lyfter framförallt fram två betydande hinder; förlegade regelverk gällande strandskydd och riksintressen.

Strandskyddet i sig har ett viktigt syfte, men dess regelverk bidrar till strikta myndighetstolkningar och tillämpningar som för den enskilda kommunen får orimliga konsekvenser. SKL:s undersökning visade att nästan 90 procent av kommunerna upplever att strandskyddet försvårar planeringen av bostadsbyggande.

Växjö kommun är inget undantag med våra många sjöar och i egenskap av landsbygdskommun. För det är just på landsbygden som strandnära lägen kanske behövs som mest. Det är där marknaden vill bygga och där efterfrågan finns. Vill vi ha en levande landsbygd måste gällande strandskyddsregelverk skrivas om och öppna upp för en blomstrande utveckling ute i våra mindre tätorter och på landsbygden ska vara möjlig.

Riksintressena är ytterligare en bromskloss för kommunernas expansionsmöjligheter. Det rör sig om de områden som statliga myndigheter pekat ut som särskilt viktiga för att skydda exempelvis kulturmiljövård och utbyggnad av infrastruktur. De täcker idag mer än halva Sveriges yta och är till stor del inaktuella.

Enkäten talar sitt tydliga språk när 124 kommuner uppgett att de har pågående planarbeten om 62 000 bostäder som inväntar länsstyrelsens bedömning av enkätens berörda regelverk. Det är fler bostäder än vad samtliga Sveriges kommuner började bygga under 2018. Här ser vi att ovanstående regler försvårar planeringen och byggandet av bostäder.

Det är hög tid att regeringen tar sitt ansvar och förändrar de många regler och bestämmelser som på ett omotiverat sätt försvårar nybyggnation och utveckling i både våra städer och på landsbygden.

SKL la förra året fram ett förslag till ett nytt komplett regelverk för strandskydd och som dessutom har en bred förankring i kommunerna. Det skulle ge en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation.

Äganderätten måste stärkas och möjligheten att få tillgång till byggbar mark måste förbättras. Nuvarande regelverk hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Vi uppmanar regeringen att agera! Sverige och Växjö kan inte vänta, förändringarna behövs här och nu!

Catharina Winberg (M), styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB

Anna Tenje (M), ordförande Kommunstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 × 3 =