Satsning för en tryggare välfärd i en orolig tid

Det är oroliga tider och betydelsen av en välfärd att lita på är överhängande och uppenbar i spåren av pandemin. Blågröna Växjö har genom tydliga prioriteringar och modiga beslut möjliggjort att vi nu kan satsa 185 miljoner kronor på en trygg välfärd.

Majoriteten har under flera års tid tagit ansvar för ekonomin och lagt en robust grund som skapar stabilitet för ett starkt Växjö. Osäkerheten som finns omkring oss gör det än viktigare att fortsätta ta ansvar för helheten: en trygg välfärd, stabil ekonomi och ett framgångsrikt miljö- och klimatarbete.

Det är betydelsefullt att Växjö kommun redan har inlett omställningen mot en mer hållbar välfärd. Det ger oss styrkan att leda Växjö vidare på den fortsatta tillväxtresan från den stora småstaden till den lilla attraktiva storstaden.

Hållbara Växjö 2030 är ett viktigt instrument som visar oss vägen mot en mer hållbar tillvaro för kommande generationer. Vi behöver fortsätta verka för gröna transportval genom Cykelstaden Växjö. Viktiga naturvärden behöver skyddas genom fler naturreservat och en plan för att främja biologisk mångfald.

Vi vill skapa en långsiktigt trygg välfärd och därför behövs ett ännu bättre företagsklimat. Lösningsfokuserat vill vi därför införa en ny upphandlingsskola för företagare, samordna tillsynsbesök och skapar bättre förutsättningar för dialog så att fler behov kan tillgodoses. Det är när företagen får rätt förutsättningar att utvecklas som jobben blir fler och välfärdens framtida finansiering tryggas.

Kultur bejakar olikheter och skapar förutsättningar för spännande möten. Tillsammans med blomstrande föreningsliv utgör de viktiga faktorer för att vi ska kunna fortsätta attrahera nya invånare och företag. Därför vill vi höja ambitionerna för evenemang och kulturupplevelser över tid samt höja och bredda det långsiktiga kulturstödet.

En god samhällsplanering som kan tillgodose olika behov avseende verksamhetsmark, villatomter och boende i hela kommunen är viktigt för att attrahera fler nya företag och invånare. Därför skapar vi nu en kraftfullare bolagsstruktur så att fler bostäder på landsbygden kan byggas och en ny samhällsbyggnadsförvaltning för att förbättra kommunens service till företag och invånare.

Skolan lägger grunden för trygga och självständiga människor som bidrar till framtidens kompetensförsörjning. Under 2021 ska fokus på kvalitet i undervisningen fortsätta vara centralt för att varje barns och elevs ska ges möjlighet att bli sitt bästa jag. Skolan spelar liksom jobben en viktig roll i vårt övergripande arbete med att minska utanförskapet, främja integration och även för att sprida kunskap om ekologisk hållbarhet till kommande generationer.

Växjö står inte utan utmaningar. Vi ser att den upplevda otryggheten är påtaglig i vissa områden och vi intensifierar därför trygghetsarbetet under kommande år i samverkan med polis och bereda aktörer.

Vår ambition är en kommun med en trygg välfärd att lita på genom livets alla skeenden. Här ska våra äldre få ett gott stöd och omsorg efter behov. Därför inför vi ett kvalitetsprogram för färre ensamma, utvecklat anhörigstöd och trygg demensvård. Digitala verktyg ska bidra till att tillgängliggöra vårt kulturutbud för våra äldre i syfte att bidra till fler upplevelser och bryta den ofrivilliga ensamheten.

I vår kommun ska du känna dig stolt över att du bor, lever eller verkar, och veta att här är välfärden trygg även i en orolig tid.

Anna Tenje (M)
Eva Johansson (C)
Jon Malmqvist (KD)
Gunnar Nordmark (L)
Magnus P. Wåhlin (MP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem + 4 =