Satsning för att förbättra ungas psykiska hälsa

Den växande psykiska ohälsan hos unga är både ett allvarligt samhällsproblem och ett allvarligt vårdproblem där behovet av tidiga insatser ofta är avgörande för möjligheterna att bli frisk, skriver Moderaterna.

Moderaterna föreslår ett samlat paket med åtgärder och en satsning på 500 miljoner kronor för att motverka den negativa utvecklingen kring barns och ungas psykiska ohälsa.

Över hela landet larmas i dag om barn och unga som mår psykiskt dåligt och de långa väntetiderna inom barnpsykiatrin. I vår region är detta ett stort problem sedan länge och antalet väntande har sedan valet växt från några tiotal till att omfatta hundratals barn och ungdomar. Totalt i Sverige har köerna till BUP tredubblats sedan förra valet och man räknar i dag med att ungefär var tionde flicka eller pojke lider av någon form av psykisk ohälsa.

Den växande psykiska ohälsan hos unga är både ett allvarligt samhällsproblem och ett allvarligt vårdproblem där behovet av tidiga insatser ofta är avgörande för möjligheterna att bli frisk. Det är dock viktigt i sammanhanget att understryka att befolkningens andel av de allvarliga psykiska sjukdomarna, som till exempel schizofreni, är oförändrad över tid. Den psykiska ohälsan i form av nedstämdhet, stress och drogberoende ökar dock och barn med bland annat ADHD-problematik fastnar alltmer i utdragna förlopp och utredningar på BUP.

Följderna blir fördjupade problem för barnen inte minst i skolan och uppgivna förtvivlade föräldrar. Nu föreslår Moderaterna ett samlat paket med åtgärder och en satsning på 500 miljoner kronor för att motverka denna negativa utveckling kring barns och ungas psykiska ohälsa. Först och främst ska pengarna gå till att korta köerna både till BUP och till första linjen. I detta ingår att återinföra den förstärkta vårdgarantin så att unga med psykisk ohälsa har rätt till diagnos inom en månad och därefter behandling inom en månad.

Den första linjen i Kronoberg är Familjehälsan som Alliansen startade för några år sedan och som utför stora insatser för barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa. Familjehälsan är en stor tillgång för regionen men verksamheten går på knäna eftersom BUP inte fungerat bra på mycket länge.

Andra delar av paketet är förstärkning av elevhälsan där Moderaterna vill göra en översyn av skollagen för att förbättra elevernas tillgång till skolsköterska och skolkurator. I det moderatledda Växjö finns ett uppdrag att säkerställa att alla enheter har likvärdig tillgång till barn-och elevhälsan både vad det gäller omfattning och kompetens. De senaste åren har det gjorts rejäla satsningar i Växjö kring elevhälsan med nästan en dubblering av till exempel specialpedagoger, kuratorer och psykologer.

Alla berörda myndigheter måste samverka med barnets bästa för ögonen. Därför vill vi gå före resten av Sverige och införa Kronobergs egen version av Skottlandsmodellen, vilken innebär att polis, socialtjänst, skola och sjukvårds samarbetar för barnets bästa.

I Moderaternas satsning ingår även forskning kring hur självmord bland unga kan förebyggas, en nationell strategi för att minska den psykiska ohälsan och en stärkt uppföljning och tillsyn av BUP-verksamheterna i Sverige. Från regionens och Växjö kommuns sida välkomnar vi denna satsning och kommer att fortsätta arbeta hårt för att förbättra såväl elevhälsan som tidiga insatser och vård och behandling för unga som mår dåligt.

Vi hoppas att vårt och Alliansens förslag i regionen om fler aktörer kan utveckla BUP-verksamheten och kraftigt förbättra tillgängligheten i ett vårdval som också innebär valfrihet för familjer och barn att själva välja vårdgivare.

Suzanne Frank, regionråd (M), Anna Tenje (M), kommunalråd Växjö, Roland Gustbée (M), 2 v ordf HSN, Pernilla Tornéus (M), ordf utbildningsnämnden Växjö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

12 − tolv =