Orättvist att Växjöbor som gör rätt för sig missgynnas

Oliver Rosengren (M) svarar på Mats Anderbergs debattartikel om studiebidrag.

Växjö ska vara en kommun för människor som gör rätt för sig, eller anstränger sig för att försöka. En hemmavarande gymnasieungdom som inte fyllt 18 år och som har ogiltig frånvaro från gymnasiet får indraget studiebidrag. Bidraget utgår som ersättning för närvaro i skolan.

För en familj där föräldrarna arbetar och försörjer sig själva innebär ogiltig frånvaro att hushållsekonomin påverkas. För en familj där föräldrarna inte arbetar, utan försörjs av de som arbetar, kompenseras sänkningen av försörjningsstöd enligt nu gällande principer.

Blågröna Växjö i nämnden för arbete och välfärd föreslår nu en mer rättvis modell, där familjer i regel ska få samma hushållsekonomiska följder av ogiltig frånvaro från skolan. Det innebär att studiebidraget ska beräknas utifrån berättigad nivå, liksom vi redan i dag gör för andra ersättningar. Socialtjänsten kompenserar inte utebliven inkomst som sökanden hade rätt till genom annan myndighet eller huvudman.

En enskild person måste i regel anses skyldig att utnyttja de förmåner och ersättningar som finns, innan denne har rätt till individuellt prövat försörjningsstöd. Av 7 kap. 1 § föräldrabalken framgår att föräldrarna skall svara för underhåll åt ett barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Om något giltigt skäl för frånvaron inte har visats föreligga, har man följaktligen avstått från en förmån. Föräldrarna är vårdnadshavare och har ansvar för att barnet uppfyller närvaroplikten i skolan. Socialtjänsten ska sätta in lämplig insats för familjen och ungdomen, för att hushållet återigen ska få studiebidrag genom fullgod närvaro i skolan. Bedömningen av ekonomiskt bistånd är alltid individuell, vilket innebär att fall kan förekomma där sänkningen inte kan genomföras. Frågan avser inte försörjningsansvar, utan föräldraansvar. Växjöbor som gör rätt för sig ska inte missgynnas.

Oliver Rosengren (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

16 − 9 =