Långsiktig plan för att möta framtidens utmaningar och klara välfärdens behov

För att möta kommande sämre ekonomiska förutsättningar och samtidigt klara välfärdens behov, har nämnden för arbete och välfärd tagit fram en långsiktig plan för hållbar välfärd och ekonomi; Balans -22. Det handlar om fokus på kärnuppdraget, effektiv organisation samt konkurrens och kvalitet för att klara verksamheten inom befintlig budgetram.

-För att trygga välfärdens finansiering, även genom de kärva tider, har vi vänt på varje skattekrona. Balans -22 ger långsiktighet och goda planeringsförutsättningar för att ställa om utan att behöva göra plötsliga besparingar år till år. Vi ska göra rätt saker, i rätt lokaler, till rätt pris.”, säger Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Prognoserna för kommande år pekar på sämre ekonomiska förutsättningar i Växjö kommun, liksom för övriga landet. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) saknas 38 miljarder i kommunerna under nästa mandatperiod. Att konjunkturen förväntas vända neråt bidrar också till att försvåra det ekonomiska läget. Därför har förvaltningen för arbete och välfärd tagit fram en långsiktig plan för hållbar välfärd och ekonomi; Balans -22. Den innehåller ett antal åtgärdsområden och drygt 20 miljoner kronor om året, alltså sammanlagt drygt 60 miljoner fram till 2022. Planen beslutas i november.

– Det är viktigt att lyfta utmaningarna tidigt och samtidigt se att vi har bra förutsättningarna att klara välfärden och den demografiska utvecklingen genom att jobba långsiktigt och genomtänkt. Balans -22 ger politisk tydlighet och detta är ett jobb chefer, medarbetare och de fackliga organisationerna måste göra tillsammans för att vi ska lyckas, säger Per Sandberg, förvaltningschef arbete och välfärd.

Tre åtgärdsområden har konkretiserats för att nå hållbar välfärd och ekonomi:

  • Fokus på kärnuppdraget
  • Effektiv organisation
  • Konkurrens och kvalitet

Fokus på kärnuppdraget
Riktlinjer för socialbostad ska implementeras och uppdrag och arbetssätt kring våld i nära relationer förtydligas. Insatserna som erbjuds inom individ- och familjeomsorgen ska evidenssäkras, för att koncentrera resurser till den verksamhet forskning ger stöd för har effekt.

Effektiv organisation
Förvaltningens organisation ska effektiviseras, bland annat genom tydligare chefsansvar, minskad chefstäthet och införandet av specialisttjänster inom individ- och familjeomsorgen. Fler och anpassade digitala verktyg, som kommer att underlätta för både personal och medborgare, ska införas. Till exempel automatiserad handläggning för ekonomiskt bistånd.

14 miljoner kronor sparas på lokaler, fordon och administration. Omflyttningar för att minska antalet lokaler, minskad administration och fordonsanvändning bidrar till att resurserna kan användas i mötet med Växjöbor i behov av stöd.

Konkurrens och kvalitet
En omställning av boenden inom socialpsykiatrin ska genomföras. Genom att tillämpa en ny upphandlingsmodell sänks kostnaderna samtidigt som hög kvalitet bibehålls.

Ökad noggrannhet vid externa placeringar och översyn av avtal förväntas spara över 11 miljoner kronor. Införandet av placeringscontroller inom avdelningen barn och familj har redan minskat kostnaderna för externa placeringar med över 35 procent.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tjugo + nio =