Landsbygden blir stark av ett ledarskap med höga ambitioner och stor handlingskraft

Var fjärde Växjöbo bor utanför Växjö stad och den ekonomiska ryggraden finns i huvudsak i tätorterna på landsbygden; Volvo i Braås, Rottne Industri och Lammhults Design Group är tre exempel som tillsammans sysselsätter ungefär 1300 personer. Därutöver finns otaliga småföretagare runt om i hela kommunen. Skogsbruket och jordbruket är betydelsefulla näringar för vår kommun.Vårt företagsklimat är bäst bland jämförbara kommuner. Förutsättningarna att bo och arbeta i hela kommunen ska vara goda. Socialdemokraterna har presenterat åtta punkter om landsbygden. Samtliga är bra, men Socialdemokraterna har lägre ambitioner är det som redan nu görs i kommunen. En opposition med lägre ambitioner än majoriteten bör förbli i opposition, för att Växjö inte ska tappa takt.

Bostäder för alla i hela kommunen. Kommunen bygger lägenheter. Privata byggare utvecklar tätorterna tillsammans med att vi säljer villatomter, exempelvis finns intresse för att bygga trygghets- och seniorbostäder. Vi har tagit initiativ till att hitta fler lämpliga trygghetsbostäder för äldre i närheten av äldreboenden. Nu krävs en ny regering som reformerar strandskyddet, för att kunna bygga fler bostäder i attraktivt läge.

Bra välfärd i hela kommunen. Flera skolor har renoverats och byggts till under mandatperioden. Det arbetet fortsätter. För att säkra lärarförsörjningen har det bland annat satsats på särskild lönepremie till lärare på landsbygdsskolorna. Vi vill utveckla äldre- och handikappomsorgen i hela kommunen, exempelvis med mer vardagsmakt över utförare och insatser.

Aktiv fritid i hela kommunen. Tätorterna utvecklas till attraktiva mötesplatser. Ett aktuellt exempel är stationsparken i Lammhult. Friluftsprogrammet genomförs, men även andra satsningar på kulturen och föreningslivet runt om i kommunen.

Fungerande infrastruktur i hela kommunen. Samhällsplaneringen ska bara hållbar, vilket bland annat innebär en trygg vattenförsörjning för Rottne och Braås. I ett modernt samhälle är stabilt och snabbt bredband lika viktigt som bra vägar. Nio av tio hushåll och företag har tillgång till fiber med 100 Mbit/s. Trots att regeringen backat från att ge ekonomiskt stöd, prioriterar vi digital infrastruktur och senast 2020 ska vi ha 98 procents täckning.

Frågan Socialdemokraterna däremot lämnar obesvarad är hur jobben ska bli fler på landsbygden. Den landsbygdsvänliga politik som förs lokalt i Växjö har motvind från Stockholm. Det finns många exempel som väcker viktiga frågor:

Varför straffbeskattas Växjöbor som bor eller arbetar på landsbygden? Konjunkturinstitutet konstaterar att jordbruket är den näring som drabbas hårdast av nya straffskatter på transporter och resor.

Varför ska många skogsägare i praktiken få avverkningsförbud? Den svenska skogsindustrin står för en tiondel av den globala produktionen av skogsråvaror, trots att bara en procent av skogen finns här. Både avverkningen och skogsförråden har dubblats på 20 år.

Varför ska de gröna näringarna försvagas med politiska pekpinnar och mer statlig styrning? Administrationen för lantbrukare har ökat med 120 procent de senaste åren. Vissa behöver lägga ett par dagar i veckan på pappersarbete, enligt LRF.Växjö är på frammarsch. Dumprar, IT-system och friluftsminnen från Växjö sprider sig över hela världen. Nu kan vi inte slå av på takten med låga ambitioner från Socialdemokraterna. Tillväxten ska nå varje del av vår kommun. Det kräver en politik som siktar högt, tar ansvar för fungerande samhällsservice i hela kommunen och skapar förutsättningar för fler jobb på fler ställen i fler företag. Vi bygger hela Växjö starkt.

Anna Tenje (M) Kommunstyrelsens ordförande
Oliver Rosengren (M) Kommunalråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

20 − tre =