Klimatanpassning för vår tids utmaningar

Växjö kommun och tekniska nämnden har länge arbetat med åtgärder för att förebygga, samt minimera skador från skyfall och översvämningar. Arbetet har kanske främst inte handlat om klimatanpassning, utan snarare om att undanröja ett återkommande problem. Det var först 2013, när vi fick vår första klimatanpassningsplan, som vi på ett tydligt sätt sammanlänkade vårt preventiva arbete med att minimera skador från återkommande naturkatastrofer med de bakomliggande faktorerna i form av klimatförändringar.

Det var ett viktigt beslut, men mycket har hänt och därför är det hög tid att upprätta en ny klimatanpassningsplan som gör oss redo att möta framtiden. När kommunkoncernen nu snart är fossilfri och det nya hållbarhetsprogrammet ska implementeras, är det därför av största betydelse att vi fortsätter medvetandegöra behovet av vårt preventiva arbete mot bland annat översvämningar, dagvattenhantering genom att belysa orsaken, klimatförändringar.

Varför? Även om klimatförändringarna skulle avstanna, kvarstår det faktum att vi måste anpassa oss till de skador som redan har åsamkats under väldigt många år. Vi vet att vädrets makter i allt större grad kommer att utsätta oss för prövningar i form av; störtregn med översvämningar som följd och extrem värme tätt följd av svår torka. Detta är ett faktum som vi inte kan blunda för och behöver anpassa oss till.

Effekterna av klimatförändringarna utgör ett reellt hot mot många av våra viktiga samhällsfunktioner och vi måste anpassa oss till de nya förutsättningarna. Sommaren 2018 fick vi erfara hur långa värmeperioder ledde till extrem torka, med vattenbrist som följd. Det visade sig snabbt hur sårbara vi är när utmaningarna ställs på sin spets. Vi lyckades genom myndighetsövergripande samverkan svara upp väl, men för många näringsidkare och medborgare blev det extra kännbart. Vi måste bli ännu bättre på att hantera oförutsedda händelser.

Växjö växer och det behöver vi göra med eftertanke. Nya bostadsområden och verksamhetsområden tillkommer. Samtidigt expanderar äldre områden runt om i vår kommun. Vi behöver ta tillfället i akt och fortsätta vara proaktiva för att kunna möta upp med en klimatanpassad stadsplanering som förebygger och minimerar risken för framtida samhällsskador till följd av klimatförändringarna.

Det finns en rad välbeprövade åtgärder som vi kan arbeta med när det gäller exempelvis dagvattenhantering, men även ny innovativa lösningar behövs. Metoder baserade på naturens egna processer kan ibland vara mer kostnadseffektiva och kan samtidigt främja god utveckling för andra miljömål såsom biologisk mångfald och en god, hälsosam livsmiljö. I vår strävan efter att stimulera våra växjöbor till en aktiv och rekreativ fritid kan vi exempelvis skapa rekreationsytor som vid stora skyfall kan agera som utjämningsmagasin.

Låt oss ta ett nytt samlat grepp om nutidens och framtidens klimatutmaningar med ett proaktivt förhållningssätt. Klimatanpassning är vår försäkring för att säkerställa att samhällets centrala funktioner klarar av att möta de klimatförändringar som redan har skett och för de som nu knackar på vår dörr.

Sofia Stynsberg (M)

Cheryl Jones Fur (MP)

Claes Bromander (C)

Kaj-Mikael Petersson (KD)

Susanna Röing (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 − ett =