Fortsatt hållbar utveckling i Växjö kommun

Växjö är en vidsträckt kommun med höga naturvärden vars otaliga skogar och sjöar binder samman den lilla storstaden med vår grönskande landsbygd. Här krokar tillväxt arm med hållbar utveckling som tillsammans skapar mervärde, attraktivitet och god livskvalitet för våra invånare och besökare. Blågröna Växjö vill förstärka dessa band genom att vidta ytterligare åtgärder för att hela kommunen ska fortsätta växa så väl socialt, ekonomiskt som ekologiskt hållbart.

Vår kommun ska vara en trygg och tillgänglig plats att leva, bo och verka på. Därför intensifierar vi nu arbetet med att byta ut och komplettera våra belysningspunkter i hela kommunen med mer energieffektiva lampor i syfte att motverka otrygghet, öka trivseln och för att öka trafiksäkerheten. God belysning är en viktig säkerhetsaspekt för våra oskyddade trafikanter genom utveckling av cykelvägnätet. Satsningen på sopsaltning är viktig för att det ska vara säkert att ta sig fram med cykel och till fots även vintertid.

Blågröna Växjö utökar nu arbetet med kvalitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång-, cykel- och vägnätet. Då fler som bor i staden eller tätorten kan använda sig av cykel-, gång- och kollektivtrafiken frigörs yta för de som behöver bilen. Landsbygden och staden hör ihop och därför måste infrastrukturen fungera för alla. Samfällighetsföreningen Enskilda vägar är en viktig aktör och garant för god väghållning från stadsnära till ensliga skogsvägar. Därför gör vi under nästa år riktade satsningar för att lyfta vårt värdefulla samarbete. Tillsammans kan vi skapa vägar med god standard på landsbygden. Det är viktigt för god tillgänglighet och för en god näringslivsutveckling i hela kommunen

Växjö kommun ska fortsätta vara en förebild i miljö och klimatarbetet och en stark profil i arbetet med Agenda 2030. Därför fortsätter vi vårt fleråriga sjöreningsarbete. Vi tar samtidigt ett krafttag för att trygga en god vattenförsörjning ute i våra mindre tätorter. Hållbarhetsarbetet går in i en ny fas där klimatförändringarnas och den mänskliga faktorns negativa påverkan på miljön behöver fortsätta minska. Vi behöver öka människors kunskap om hur invasiva arter riskerar tränga undan och skada den biologiska mångfalden. Vi intensifierar arbetet mot oönskade arters utbredning, samtidigt som vi stärker upp för de pollinerande arterna som är livsavgörande för framtidens livsmedelsproduktion.

Vi vill att vår kommun ska fortsätta vara i framkant och visa vägen för andra i miljö- och klimat och hållbarhetsarbetet. Det kräver insatser på bred front. Pandemin har kastat nytt ljus över ett naturens betydelse för individen och betydelsen av att mötas, umgås och återhämta sig i våra rekreationsområden. Det ökade intresset har fört med sig att vårt arbete med att främja den biologiska mångfalden fördjupas genom fler insatser för våra natur-, frilufts- och rekreationsområden.

Blågröna Växjö, arbetsutskottet i tekniska nämnden
Sofia Stynsberg (M), Cheryl Jones Fur (MP), Claes Bromander (C), Kaj-Mikael Petersson (KD), Stanley Ståhl (L), Lars-Göran Svensson (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *