Förstärkt stöd för bättre krisberedskap

De tio senaste åren har vi på många sätt fått möta en rad extraordinära händelser, vars konsekvenser blivit allt mer påtagliga och märkbara i vårt samhälle. Vi har fått möta förödelsen efter stormen Gudrun, stormen Per, återkommande översvämningar, extrem torka, omfattande skogsbränder och strömavbrott.

Många av de händelserna har visat både på engagemang, viljan att hjälpa, men även på den sårbarhet som finns i vårt samhälle när det oväntade inträffar. Vi har sedan tidigare inlett ett kraftigt omtag om den kommunala krisberedskapen, vilket är ett ständigt utvecklingsarbete, men vi vill göra mer för att stå bättre rustade.

Det står redan idag klart att staten styr krisberedskap utifrån extraordinära händelser genom Lag (2006:544). Lagen beskriver även att kommuner och länsstyrelse har ett geografiskt samordningsansvar av krisberedskapen samt kriskommunikation.

Utöver det har kommuner och länsstyrelse, precis som alla andra verksamheter, även ett ansvar för att den egna verksamheten ska klara kriser. Det är viktigt att betona det lagen beskriver, geografiskt samordningsansvar.

Sedan en tid tillbaka bedrivs ett genomgående och föredömligt krisberedskapsarbete i Gemla, där Civilförsvarsförbundet spelat en viktig roll i framtagandet av en stark beredskap i samverkan med kommunen. Arbetet har mynnat ut i konkreta proaktiva åtgärder. Vi hoppas att fler vill och har möjlighet att följa detta goda exempel. Det är viktigt att poängtera våra mindre orters olika förutsättningar och möjligheter till att bygga upp en lokal krisberedskap. Det är därför vi vill göra denna särskilda satsning, med syfte att underlätta för lokalbefolkningen att bygga upp och förstärka det förebyggande arbetet genom att:

• Skjuta till ekonomiska medel och personella resurser, för att främja en lokal krisberedskap runt om i vår kommun.

• Utforma ett särskilt stödpaket som tillsammans med lokala krafter; invånare, näringsliv, samhällsföreningar, civilsamhälle och andra intresseorganisationer kommer utforma lokala riskanalyser och förstärka det preventiva arbetet.

• Kommunen underlättar och aktivt stödjer uppbyggnadsprocessen för att fler orter i vår kommun ska ha ett välutvecklat nätverk, rutiner, organisation och robust krisberedskap för när det extraordinära inträffar.

För kommunal del, behöver vi bland annat säkra omsorg/matlagning som är viktiga områden för kärnverksamheten, samt fortsätta med att kartlägga trygghetspunkter ute på landsbygden. Men det behöver även hållas dialog kring andra samhällsviktiga funktioner som livsmedelsbutiker, bensinmackar.

Invånare, näringsliv och kommun kan tillsammans göra tillvaron lite säkrare, lite tryggare. Det är trots allt så, att det är varje enskild invånare i vår kommun som bygger den här kommunens framtid. Och vem känner bättre till sårbarheten, än ortsbefolkningen själva och den som frekvent vistas i miljön. Tillsammans kan vi göra Växjö kommun lite tryggare och ännu starkare.

För Blågröna Växjö
Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus P. Wåhlin (MP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × fem =