Fler med utbildning ger fler med jobb

Ett reformdrivet, nytänkande och ansvarstagande ledarskap krävs för att möta de växande problem vi står inför på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och med välfärdens finansiering, skriver Blågröna Växjö.

Ingen människa är alltigenom stark eller svag. I något skede behöver var och en stöd från det gemensamma. Arbete och välfärd möter Växjöbor som behöver särskilt stöd. Nämndens ansvar är brett, men den internbudget vi nyligen beslutade om pekar i en tydlig riktning för verksamhetens alla delar: fler Växjöbor i egen försörjning, som kan stå på sina egna ben och växa med sin egen kraft.

Vårt beslutsamma arbete börjar redan med tidiga insatser för barn som riskerar att växa upp till att ärva föräldrars utanförskap. Utredningstiderna i den sociala barn- och ungdomsvården ska minska. Rätt insatser innan, under och efter placering ska långsiktigt minska behovet av institutionsvård. Öppenvårdsinsatserna ska evidenssäkras och samarbetet med skola, vård, polis och andra myndigheter förbättras.

Resurserna ska finnas i mötet med Växjöbor i behov av stöd och stöttning. Fler och anpassade digitala verktyg kommer underlätta för både personal och brukare. Automatiserad handläggning av bidragsansökningar, ”Algot”, kan frigöra resurser till mötet med människor i behov av stöd. Administrationen behöver fortsätta att effektiviseras. Nytänkande upphandlingar med privata utförare av LSS-boenden kan ge hög kvalitet till 20 procent lägre dygnskostnad, bevisades så sent som före jul.

Bristerna på bostadsmarknaden ger höga trösklar, särskilt för grupper med små inkomster eller andra hinder. Antalet Växjöbor med socialbostad har vuxit på senare tid och vårt arbete för att fler ska kunna etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden behöver utvecklas. Arbetslinjen är den viktigaste delen i den sociala bostadspolitiken. Fungerande vård- och insatskedjor som rustar den som idag har svårt att klara sig själv behövs för att fler ska kunna ha egen bostad. För nyanlända finns etableringsboende med krav på att delta aktivt i etableringsinsatserna och SFI-undervisningen.

Arbetslösheten ökar i vissa grupper, trots att svensk ekonomi är i högkonjunktur. Andelen av de arbetslösa som tillhör utsatta grupper har ökat från 50 till 80 procent. I internbudgeten prioriterar vi särskilt insatser för att unga som inte avslutat sin utbildning och nyanlända, inte minst kvinnor, ska rustas för arbete och kunna nå egen försörjning.

Gymnasieungdomar ska i första hand söka sommarjobb, men för att alla ska kunna få en första rad på sitt CV under skoltiden erbjuder kommunen garantijobb om man efter aktivt sökande inte hittat en sysselsättning under sommarlovet. Om man riskerar att inte nå fullständiga betyg ska garantijobben kombineras med sommarskola.

En gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Om man inte blir klar på gymnasiet, ska en sammanhängande studieplan över till vuxenutbildningen upprättas för att undvika avbrott och passivisering. De som söker bidrag för att de är arbetslösa och saknar gymnasial utbildning ska anvisas reguljär vuxenutbildning. Det är vår lokala, utökade utbildningsplikt.

Ett reformdrivet, nytänkande och ansvarstagande ledarskap krävs för att möta de växande problem vi står inför på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och med välfärdens finansiering.


Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Ricardo Chavez (KD), vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Tomas Johansson (C), ersättare i arbetsutskottet, Mats Wahlsten (L), ersättare i arbetsutskottet, Marita Bengtsson (MP), ersättare i arbetsutskottet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tre × fem =