Efter hårt arbete – Växjö kommuns preliminära bokslut visar på en budget i balans

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2019 visar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats betydligt jämfört med prognosen i början av 2019.

– Från en prognos i början på 2019 på minus 107 miljoner kronor till nu ett resultat enligt budget på 2 miljoner. Vi har alla arbetat intensivt för att få en budget i balans och med hårt arbete har vi lyckats, säger Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande.

Budgeten i balans beror huvudsakligen på effektiviseringar, vårt processorienterade arbetssätt och koncernstyrning samt god kostnadskontroll i verksamheterna.

Om nämnderna

Byggnadsnämnden visar ett överskott på nästan 4 miljoner kronor för 2019. Överskottet beror på en god konjunktur som har lett till ökade intäkter för plan- och bygglovsavdelningen.

Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse på 21 miljoner kronor. Överskottet hänger samman med förbättrad samordning, bättre arbetsflöden i processer, kostnadsminskning inom projekt och uppdrag genom förbättrad styrning, effektivare vikariehantering och ökade intäkter.

Kultur- och fritidsnämnden visar en budgetavvikelse med plus 1 miljon kronor. Nämnden har aktivt arbetat med effektiviseringar under året.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden visar en budget i balans då verksamhetssystemet har försenats och med detta även kostnaden samt mindre personella resurser än beräknat.

Nämnden för arbete och välfärd visar, för femte året i rad, en positiv budgetavvikelse. För 2019 på 7 miljoner kronor som framförallt beror på de åtgärder man gjort för att minska kostnaderna för institutionsplaceringar.

Omsorgsnämnden visar en negativ avvikelse mot budget på 36 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen är volymökning inom äldreomsorgen och personlig assistans. Nämnden har en handlingsplan med åtgärder som förväntas få effekt under år 2020.

Tekniska nämnden redovisar en positiv avvikelse motsvarande nästan 3 miljoner kronor. Detta beror främst på det förarbetet som gjorts inför förvaltningens organisationsförändring 2020 i form av förändringar i planering och resursförbrukning.

Utbildningsnämnden positiva budgetavvikelse på 9 miljoner kronor beror bland annat på det statsbidrag som kommit in som förstärkt verksamheten, senarelagda lokalbyggnationer och kostnader för skolskjuts som inte ökat i den takt som förutspåtts.

Budgeterat resultat för 2020 är ett nollresultat (0 miljoner kronor). Det ekonomiska läget kommer att bli kärvare kommande år för Växjö liksom för övriga kommunsverige med ökade demografiska behov.

– Detta ställer krav på att fortsatt följa kostnadsutvecklingen och att nämnderna inte överskrider sina budgetramar, säger Anna Tenje.

För mer information och intervjuer:
​Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 070-983 44 16

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tjugo − elva =