Debattreplik full av feltolkningar

Elisabet Flennemos (V) debattreplik radar upp punkt på punkt där hon hävdar sakfel i vår tidigare debattartikel angående att tillföra kompetens till våra fältarbetsgrupper.

Om man nu ska ägna sig åt att korrigera andra, torde man utgå ifrån textens faktiska formulering som löd ”Det blev särskilt tydligt i höstens drogprover, som vittnar om en dramatisk ökning av användande av droger som cannabis, amfetamin och kokain” och inte fabulera ett citat efter egen tolkning.

Det är klart att Elisabet tolkar texten så som hon gör, men det är felaktigt att citera en text som inte överensstämmer med originalet. Där till ställer vi oss frågande till vem det är som är felinformerad? Vi vill i stället fokusera på det viktiga i det här avseendet, nämligen den sammanvägda bilden för provresultatet och exempelvis indikationer om drogpåverkade elever vid våra skolor vilket förmedlar en mycket oroväckande utveckling. Det manar till handlingskraftigt agerande.

Vidare är det viktigt att poängtera, att det vi föreslår är tillförande av kompetens i våra fältarbetsgrupper så att drogtester kan utföras på plats. Anledningen till att vi vill förstärka samarbetet mellan kommunen och Regionen i denna fråga har vi gjort tydlig, men låt oss göra det glasklart. I kontakt med en av kommunens skolor och dess personal informerades vi om att det tagit kontakt med polisen respektive regionen angående misstänkt fall om drogpåverkan.

Polisen hade inte tid att åka ut till en skola för en ”misstänkt drogpåverkan”. Bedömningen var inte gjord av rättsväsendet och regionen kunde inte ta emot den misstänkt drogpåverkade eleven, för kontorstiderna tillät inte fler besök. Det talar sitt tydliga språk att varken skolan, polisen eller regionen klarar detta själva. Något måste hända och därför har vi föreslagit en kompetensutökning av de kommunala fältarbetsgrupperna i samverkan med regionen.

Insatsen handlar inte om att införa en stationär enhet för drogprov i skolan vilket Elisabet verkar tro. Eventuella drogtester som kan komma att utföras ska givetvis följa de lagar, regler som området tillskrivs.

Vi är dock överens om att drogtester är en pusselbit och en mycket viktig sådan. Det är också därför vi vill komplettera våra befintliga fältarbetsgrupper med denna kompetens för att stärka helhetsgreppet och skärpa linjen för nolltolerans mot narkotika i skolan. Det är en del i ledet för ett långsiktigt och proaktivt arbete för en hållbar utveckling i skolan.

Det är lätt hävdat att skol- och föräldrauppdrag, primärvård med flera redan har ett uppdrag att verka kring dessa frågor, men det spelar ingen roll när de uppenbarligen inte klarar av att utföra uppdraget. Vi har sett BUP haverera, det finns inte tid för att låta det preventiva arbetet mot narkotika gå samma öde till mötes.

Vidare är det beklagligt att Vänsterpartiet ytterligare skjuter detta utvecklingsförslag ifrån både sig själva och regionen genom att börja debattera frågan utifrån ett nationellt perspektiv. Vårt förslag är konkret och konstruktivt utifrån vad vi lokalt och regionalt kan åstadkomma. När Alliansen kommer till makten i regionen under hösten 2018 ska vi sannerligen verka för att Regionen kommer vara vänligt inställda till denna samverkansutveckling för skärpt nolltolerans i Växjö kommuns skolor.

Anna Tenje (M), Jon Malmqvist (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sjutton − 3 =