Behov av utökade parkeringsmöjligheter i centrum

Skrivelse:
Med tanke på de förestående och pågående förändringar som Växjö centrum står inför avseende bland annat omdaningen av järnvägsområdet och med tanke på den befolkningsökning staden räknar med har jag sett behovet av att snarast etablera fler parkeringsplatser i centrum. Centrumhandeln i Växjö skall utvecklas och stärkas. Det är viktigt att göra centrum tillgängligt och vi vet att parkeringsfrågan är av största betydelse för handlarna i centrum och deras kunder.

Av denna anledning pågår just nu förberedelserna för ett nytt parkeringshus på kvarteret Fabriken som är tänkt att vara färdigställt i samband med inflyttningen av det nya kommunhuset på Stationsområdet. I avvaktan på ovanstående är det angeläget att avlasta parkeringssituationen i centrum och öka tillgängligheten genom att etablera ytterligare, tillfälliga, parkeringsplatser redan nu.
Med detta som bakgrund och med anledning av att parkeringshuset på kv. Fabriken under byggnadsskedet kommer ta ytterligare parkeringsplatser i anspråk, vill jag ge tekniska chefen i uppdrag att utreda förutsättningarna och återkomma med förslag om hur vi skulle kunna omdana Spetsamossen till tillfällig allmän parkeringsyta samt även flytta kommunens personalparkering till denna yta för att frigöra ett antal centrumnära parkeringsplatser till förmån för centrumhandeln. Uppdraget ska även ge svar på var vi skulle kunna etablera en tillfällig cirkusplats under tiden som Spetsamossen tas i anspråk. Parkeringen på Spetsamossen innebär även behov av en uppdatering och översyn av zonindelningen.

I samband med detta vill jag även ge uppdraget om att utreda förutsättningar för etablerande av ett tillfälligt och flyttbart parkeringshus. Uppdraget ska ge svar på en lämplig yta att etablera ett sådant parkeringshus på, kostnad för detsamma och antal parkeringsplatser som det skulle kunna innehålla.

Sofia Stynsberg (M)
Ordförande i tekniska nämnden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sex + fjorton =