Arbetslinjen vaccinerar mot segregation

Utanförskap är en hälsofara. I takt med att stora grupper av nyanlända står utanför arbetsmarknaden under närmare ett decennium växer riskerna för att segregationen också ska bli en folksjukdom. Ohälsotalet* är exempelvis 50 procent högre i Araby än i Växjö i stort. Region Kronoberg behöver koncentrera sitt folkhälsoarbete mer på att främja tillväxt, sysselsättning och få färre i bidragsberoende.

Folkhälsoarbetet reduceras stundtals till att bara handla om punktinsatser mot rökning, alkohol, droger och andra hälsoskadliga preparat. Med hälsoargument ges åtgärder som inskränker eget ansvar och individuella val frikort utan en större diskussion. Fokus bör snarare läggas på hur hälsofrämjande val kan uppmuntras med information och incitament. 2017 års pristagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Richard Thaler, kan förhoppningsvis bidra till ett växande intresse för beteendeekonomi.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering visar att låg socioekonomisk status medför stora hälsorisker (IFAU 2015:13). Särskilt framträdande är ekonomiska faktorer. Exempelvis har barns psykiska ohälsa ett mer tydligt linjärt samband med familjens disponibla inkomst än utbildningsnivån och risken för barns inskrivning på sjukhus eller läkemedelsförskrivning minskar när inkomsterna i hushållet stiger. Än mer allvarlig blir jämförelsen när man ser till risken att dö som barn är 130 procent högre bland barn i familjer med ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag).

Kampen mot utanförskap behöver uppvärderas i Region Kronobergs folkhälsoarbete. Två åtgärder bör skyndsamt genomföras:

Minska bidragsberoende med evidensbaserade reformer. Region Kronoberg bör inkludera beprövade åtgärder för att minska antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd i den länsgemensamma handlingsplanen för folkhälsa. Tydliga krav på motprestation och arbetssökande för bidragsmottagare har robust stöd i svensk och internationell forskning, som effektiv åtgärd mot utanförskap.

Gör Skottlandsmodellen till Kronobergsmodellen. Växjö har en Sverigeledande samverkan mellan skola och socialtjänst för tidiga insatser. Vi samverkar väl med polisen för att bryta utanförskap. Om regionen och andra relevanta aktörer adderas kan den framgångsrika Skottlandsmodellen implementeras och skydda fler barn från att ärva ett utanförskap från sina föräldrar.

Utanförskap och segregation riskerar att bli en folksjukdom som i förlängningen är livsfarlig för barn som råkar födas till utanförskap. En sådan orättvisa kan inte accepteras och behöver mötas med samhällets gemensamma krafter och en tydlig arbetslinje.

Pernilla Tornéus (M)
2:a vice ordförande Folkhälsoberedningen

Oliver Rosengren (M)
kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd

*: Ohälsotal består av antalet summerade nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning under året, dividerat med befolkningen i åldern 20-64 år (SCB).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

9 + 15 =