Vi bygger Växjö starkt! – Våra prioriteringar för Växjö kommun

>>Ladda ner foldern Vi bygger Växjö starkt! här

 

 

Ansvar för kommunens ekonomi

15 år med M-styre och överskott ger marginaler och stabilitet. Prognoserna visar nu att kommunsverige behöver rusta för sämre tider: skatteintäkterna väntas minska och bidragskostnaderna väntas öka. En stram budget med prioritering av välfärdens kärna före byråkrati och byggnader är nödvändig. Vänsteroppositionen vill istället försvåra för företag, höja skatten på arbete och föra en osäker ekonomisk politik.

 • Ordning och reda. Noggrannhet och försiktighet är ledord när vi budgeterar med skattebetalande växjöbors pengar. Kommunen ska vara effektiv och prioritera kärnverksamheten.
 • Tillväxt och konkurrenskraft. En växande ekonomi klarar en växande befolkning. Trygg och tillgänglig välfärd att lita på kräver tillväxt. Skatten ska vara låg och skattebetalarna många.
 • Skyddsvallar i nästa kris. Ordnad ekonomi gör att vi kan bygga robusta skyddsvallar runt Växjö inför nästa lågkonjunktur. En rejäl kriskassa kan användas för att hindra arbetslöshet och utbilda för nya jobb när ekonomin vänder nedåt.

 

Trygghet i hela kommunen

Alla Växjöbor ska känna sig trygga i livets alla skeden. Äldreomsorgen ska ge god hjälp och personlig omvårdnad. Polisen ska komma när du ringer och vägen hem ska kännas ljus och trygg även på natten.

 • Personlig omvårdnad och professionell service. Hemtjänsten ska koncentrera sig på vårdinsatser. Mer tid frigörs för omsorg när maten handlas online och levereras hem. Seniorlotsen ska hjälpa äldre att få lägre kostnader för service genom RUT-företag.
 • Äldreomsorg att lita på. Den som behöver och har rätt till särskilt boende ska få plats snabbt och ha ett varierat utbud av boenden att välja på. Trygghetskameror skapar självständighet och trygghet i hemmet.
 • Hög vuxennärvaro i hela kommunen. Fältarbetet ska fortsätta utvecklas med olika kompetenser som kan möta unga i olika situationer. Kopplingen till fritidsverksamhet och skola ska stärkas ytterligare, och samarbetet med polisen bli närmre.

 

Fler jobb i växande företag

Växjölöftet är att vi ska vara den kommun där du som är redo att jobba hårt för att lämna utanförskap ska ha bäst möjligheter att lyckas. Vår offensiva arbetslinje beskrivs nationellt som en förebild. Växjö är bland de jämförbara kommuner där bidragskostnaderna minskat mest de senaste åren och antalet hushåll i behov av bidrag minskar samtidigt som befolkningen växer.

 • Krav på sysselsättning. Heltidsaktivering är ett krav på motprestation för bidrag. Den som saknar gymnasieutbildning och söker bidrag ska utbilda sig till jobb.
 • Enkelt att anställa. Personligt stöd till företag som vill anställa och nära samarbete med bemanningsbranschen. Vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning.
 • Sveriges bästa företagsservice. Näringslivsklimatet i Växjö ska bli bäst bland alla större städer. Kommunen ska minska krångel och ge högklassig service till företag som ska söka tillstånd eller behöver hjälp.

 

En kunskapsskola för alla

Grunden för ett rättvist samhälle där alla kan komma till sin rätt, oavsett bakgrund, är en kunskapsfokuserad skola som ser alla barn. Lärarna ska ha hög status och det ska vara studiero i skolan. Otrygghet, oordning och brist på lärarledd undervisning drabbar särskilt elever från studieovana hem.

 • Trygghet och studiero. Lärarnas tid ska kunna ägnas åt undervisning. Ökad fysisk aktivitet utanför lektionstid kan minska stöket i klassrummet. Lärarnas befogenheter ska vara tillräckliga för att garantera en lugn och trygg skolmiljö
 • Storsatsning på elevhälsa. Växande psykisk ohälsa kräver åtgärder. Vi har kraftigt utökat budgeten för elevhälsan och stärkt upp med nya kompetenser. Vårdval BUP kommer korta köer och öka tillgängligheten för de som behöver mer hjälp.
 • Alla ska komma till sin rätt. Ett kompetenslyft genomförs med all personal om att förstå och bemöta barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser. Skolmiljöerna ska analyseras utifrån att inte försvåra för elever med särskilda behov.

 

Fler bostäder och fossilfri kommun

Hela Växjö kommun ska växa på ett hållbart sätt. Bostäderna behöver bli fler och byggas energieffektivt. Det ska vara enkelt att bo på en plats och jobba på en annan, därför är det viktigt att arbetspendlingen fungerar smidigt. Växjö ska bli en modern cykelstad med säkra cykelvägar. Samtidigt behöver många ta bilen, och det är viktigt att det är enkelt att hitta parkering.

 • Bostäder för alla i hela kommunen. Det byggs nya bostäder runt om i hela kommunen i blandade upplåtelseformer. Överreglering och utdragna överklaganden försvårar och fördyrar byggandet. Lokalt jobbar vi för korta handläggningstider och hög service för bygglov.
 • Förebild för träbyggnation och rena sjöar. Tack vare politisk prioritering, ny forskning och samarbete med näringslivet är Växjö ledande inom modern, miljösmart trähusbyggande. Sjörestaureringen förbättrar miljön och höjer värdet på sjönära mark.
 • Koldioxidfritt Växjö 2030. Kommunen har långsiktigt prioriterat miljö- och klimatfrågor och ska vara koldioxidfri 2020. Grön avfallshantering och elektrifierade stadsbussar är två sätt att hjälpa Växjöborna att göra klimatsmarta val.

>>Ladda ner foldern Vi bygger Växjö starkt! här