Nominering 2018

Här kan du läsa om de olika nämndernas verksamhet så att du kan få en bild av innebörden i uppdraget. Därefter hittar du formuläret för att önska uppdrag.

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden har ansvar för de frågor inom plan och bygg som ligger hos kommunen. Vi arbetar för en god byggnadskultur och stads- och landskapsmiljö. Nämndens uppgifter utförs av stadsbyggnadskontoret.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur-och fritidsnämnden är Växjö kommuns organ för kultur- och fritidsfrågor exklusive Växjö kommuns fritidsgårdsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga initiativ för utveckling och förbättring av verksamheten.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tre tillsynsområden, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Genom tillsyn och information arbetar vi långsiktigt för att bevara och förbättra miljön och arbeta för en god livsmiljö i Växjö kommun. Nämndens uppgifter utförs av miljö- och hälsoskyddskontoret.

Nämnden för arbete och välfärd
Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för områdena arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg och familjerätt.

Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden ansvarar för stöd, omsorg och vård för äldre personer, för personer med funktionsnedsättning samt för dem som är berättigade till hemsjukvårdsinsatser. Nämndens uppgifter utförs av omsorgsförvaltningen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för gator, vägar, trafik, parkering, naturvård, skogar, parker, renhållning, avfallsfrågor, försörjning med vatten- och avlopp, sjöreglering och vattenkraftverk samt trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Nämndens uppgifter utförs av tekniska förvaltningen.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår kulturskola, fritidsgårdsverksamhet och skolbibliotek.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Denna tillsyn ska ge en garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, d.v.s. underåriga, gamla, sjuka och personer med funktionsvariationer.