Elförsörjningen och ekonomin måste gå före ideologiska skygglappar

Dagens höga elpriser har, som framgått av flera insändare, många orsaker. För oss i södra Sverige är orsaken den otillräckliga överföringskapaciteten mellan oss och Norrland. Dessutom är elproduktionen inom området otillräcklig. Nu krävs en omläggning av energipolitiken som bygger på sunt förnuft.

Energisystemet lutar sig för mycket på vindkraft i Norrland. Statens subventioner har underlättat investeringarna och lett till en kraftig produktionsökning i norr. En bra dag kan vindkraften leverera 30 procent av elbehovet. I södra Sverige ger dock otillräcklig överföring höga priser. När det inte blåser bidrar vindkraften inte alls och när andelen är den genomsnittliga 10–15 procent blir priserna ännu högre. Det pressar hushållen och företagen.

Södra Sverige behöver mer egen produktion och överföringen från Norrland behöver förstärkas. Återstart av Ringhals sägs vara omöjligt, men behöver utredas grundligt. Kärnkraftsmotståndarnas lönsamhetsargument är en konsekvens av politiska beslut. Om exempelvis planerbarhet lönade sig i det svenska elsystemet, som i andra länder, skulle kärnkraften vara mer lönsam och svensk industri intresserad att investera. Därför har Vattenfall valt att starta sitt nya reaktorprojekt i Estland och inte i Sverige. Reaktorn som byggs kan använda utbränt kärnbränsle vilket naturligtvis är intressant för slutförvaringen.

Hushållen drabbas av höga elkostnader och företag begränsas eller hindras när de inte kan erbjudas önskad anslutningseffekt från de lokala elnäten. På sikt innebär det att företag kommer att tveka inför investeringar vår del av landet. I bästa fall flyttas produktionen till norra Sverige där kapacitets finns. I värsta fall flyttar företag utomlands där långsiktiga energilösningar erbjuds. För vår kommun och länet är båda alternativen dåliga.

Statliga Svenska kraftnät har i dag planer för utbyggnad av stamnätet som sträcker fram till 2040 och kommer då investera cirka 100 miljarder. Om Sverige ska hinna ställa om till ökad elektrifiering av industriprocesser och transporter behöver utbyggnaden ske snabbare. Regeringen behöver skyndsamt ge uppdrag och planera för att ge erforderliga resurser till Svenska kraftnät för att påskynda utbyggnaden. I stället för att staten tar mark för att bygga ut elnätet, bör markägaren kunna göra ett upplåtelseavtal mot årlig ersättning. Det kan jämföras med modellen för vindkraft.

Energisystemet behöver reformeras för att premiera planerbarhet och nya kärnkraftverk behöver byggas. Ny kärnkraft kan, som en jämförelse, enligt E.on vara driftklar inom sju år. Fortum menar att små modulära reaktorer (SMR) kan stå färdiga i början av 2030-talet, något som påbörjats i flera andra länder.

Hushållen och företagen i södra Sverige behöver kompenseras för den rödgröna energipolitikens misslyckande. Moderaternas förslag att slopa skatten på el för januari och februari månad för enskilda konsumenter och företag är bra, men otillräckligt. De stora skillnaderna i pris mellan norra och södra Sverige kommer att fortsatt vara orimliga. Ytterligare mått och steg är nödvändiga, varför nedsatt elskatt i södra området (SE04) bör övervägas.

Kärnkraftsmotståndarna måste lämna över styråran, och alla som sätter elförsörjning och ekonomin före ideologiska skygglappar börja ro åt samma håll med raska tag. Bygg ut elproduktionen med kärnkraft, förstärk överföringskapaciteten snabbare än planerat och kompensera södra Sverige för den politiskt orsakade elprischocken.

Många människors framtida försörjning, företagens utveckling och svensk tillväxt kommer att påverkas positivt om vi förmår att klara den tuffa situationen. Först då kommer vi att få ett samhälle som med rätta kan kallas ett klimatsmart samhälle.

Oliver Rosengren (M)
Björn Svensson (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

ett × fyra =